Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Agritrade Tarım Ürünleri Tic. Loj. ve Dep. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. (Veri Sorumlusu işbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma veya Agritrade” olarak anılacaktır.) 

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır:

İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, adres, e- posta).

Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, tc kimlik numarası, imza, medeni hali).

Görsel/İşitsel Veri: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur (Fotoğraf).

Mesleki Deneyim: Kişiye ait mesleki deneyimlerinin bulunduğu veri grubudur (Yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgisi, kullandığı teknik cihaz bilgisi, iş tecrübesi bilgisi,  kurs/sertifikasyon bilgisi).

Eğitim Verisi: Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur (Diploma notu, diploma bilgisi, eğitim kurumu bilgisi).

Fiziksel Mekan Güvenliği: Kişinin bulunduğu alanlardaki güvenlik kamera kaydı verileridir (Kamera kaydı).

Diğer Bilgiler: Askerlik verisi ve aile bilgisinin bulunduğu veri grubudur.

Toplanan kişisel verileriniz;

Firmamız bünyesinde çalışmak isteyen çalışan adaylarının işe alım ve başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve işe alım sürecinde edinilen bilgilere göre iş birimlerine yerleştirilebilmesi, başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi, kariyer geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi ve veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, doğrudan ya da dolaylı yurt içi/yurt dışı hissedarlarımız, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; açık rıza vermeniz halinde 1 yıl süre ile vermemeniz halinde firmamızın tabi olduğu ilgili politikalar ve yasal mevzuatta belirtilen süreler boyunca saklanacaktır. 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Firma uygulamaları ve ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolmasının ardından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi www.agritrade.com.tr adresinde bulunan kişisel veri başvuru ve yanıt formunu doldurduktan sonra veya usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan sonra bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile Akdeniz Mah. Atatürk Cad. No 152 Kat 7 Daire 76 Konak/ İZMİR adresine iletilmesi veya şahsen başvuru yapması ile ya da genel@agrilink.com.tr adresinde bulunan kişisel veri başvuru ve yanıt formununun doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun genel@agrilink.com.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Agritrade’e daha önce bildirilen ve Agritrade’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla genel@agrilink.com.tr adresine başvuru yapılması ile veri sorumlusuna başvurabilir. Bu konuda kapsamlı düzenleme Agritrade Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve AgritradeKişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır.