Sürdürülebilir Palm Yağı
Kaynak Kullanım Politikası

Giriş ve Kapsam

Palm yağı birçok yerel çiftçi için istihdam sağlayan, toplulukları güçlendiren ve geçim kaynaklarını destekleyen değerli bir ekonomik üründür. Yerel olarak yemeklik yağ olarak kullanılırken, birçok paketli gıda ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılmak üzere ihraç edilir ve aynı zamanda biyoyakıta dönüştürülebilir. Meyveleri sayesinde palmiye ağaçları oldukça verimlidir ve yıl boyunca yağ üretir. Aynı miktarda yağ üretmek için diğer yağ üreten mahsullerin gerektirdiği arazinin yarısından azına ihtiyaç duyar. Örneğin; soya fasulyesi, kolza tohumu veya ayçiçeğine göre birim alan başına 10 kata kadar daha fazla yağ üretir.

Öte yandan, son yıllarda, palmiye ağaçlarının dikilen bir hektarlık arazide yılda ortalama altı tona kadar yağ üretebilmesi, dolayısıyla palm yağının dünyanın en ucuz bitkisel yağı olması ve kullanım alanlarının yaygınlığı nedeniyle küresel talepte görülen önemli artış palm yağının yoğun olarak yetiştirildiği bölgelerde tropik ormanların ve turbalık alanların zarar görmesine ve palm yağı ekimi nedeniyle insan ve hayvan popülasyonlarının yerinden edilmesine yol açtığına dair inkar edilemez endişeler ortaya çıkmıştır.

Bu sorunların üzerine eğilmek ve çözüm üretebilmek adına doğaya karşı sorumlu, palmiye yağı tarlalarında yaşayan ve çalışan toplulukları destekleyici ve sürdürülebilir bir politika çerçevesinde palmiye yağı tedarik etmek için harekete geçtik. Agritrade ailesi olarak tüm tedarik zincirlerinin çevresel olarak sürdürülebilir ve yerel topluluklar için ekonomik olarak faydalı olması gerektiğine inanmaktayız.

Bu doğrultuda, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm satın alma işlemleri için geçerli olan Sürdürülebilir Palm Yağı Kaynakları Kullanım Politikasını oluşturduk ve özellikle palm yağı ve fraksiyonlarını temin eden tedarikçilerimizin faaliyetlerinde bu taahhütlere bağlı kalmalarını sağlamak için çalışmaya başladık. Agritrade olarak, tedarikçilerimizin işbu politikaya uyumluluğunu takip etmeyi, şeffaf ve izlenebilir bir tedarik zinciri üzerinden faaliyetlerimizi yürütmeyi, çevresel açıdan sürdürülebilir, sosyal açıdan sorumlu ve ekonomik büyümeyi destekleyen bir şekilde çalışacağımızı taahhüt ederiz.

Taahhütlerimiz

Şeffaf, izlenebilir ve sürdürülebilir bir palm yağı tedarik zinciri sağlamak üzere, palm yağı ve fraksiyonlarının tedarikinde ormanların tahrip edilmemesini, turbalık alanlar açılmamasını ve işçiler ile yerel toplulukların haklarına saygı duyulmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Agritrade, Sürdürülebilir Palm Yağı Kaynakları Kullanım Politikası’nı, ormansızlaştırma ve doğal kaynak sömürüsüne karşı olarak, “No Deforestation, No Peat, No Exploitation” (Ormansızlaştırma, Turba ve Sömürüye Hayır – NDPE) politikaları ile uyumlu hale getirmiştir.

Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masa Topluluğu’nun (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO) bir üyesi olarak, tedarik zincirinde RSPO standart ve uygulamalarını benimseyerek, bu standartları yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Agritrade'in taahhüdü aşağıdaki maddelerde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:

 • 1. Uygunluk

  1. 1.1. 1.1 Yasalara ve Mevzuata Uygunluk

   Agritrade, faaliyetlerinde ve palm yağı tedarikinde ulusal ve uluslararası tüm yasalara uygunluk göstermektedir. Ayrıca tüm tedarikçilerinin, ulusal ve uluslararası sertifikasyonlar dahil olmak üzere, tüm yasal zorunluluklara uymalarını beklemektedir.

  2. 1.2. RSPO

   Agritrade, ülkemizde palm yağı sektöründe, Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası (RSPO) sertifikası olan tek tedarikçi olarak öne çıkmaktadır ve 2016'dan beri bir RSPO üyesidir.

   Üretildiği bölgelerdeki ormanlara, biyo-çeşitliliğe ve topluma zarar vermeyen, sürdürülebilir palm yağı satın alma ortak amacına ulaşmak için tüm ortakları, müşterileri ve üçüncü kişiler ile iş birliğine girmektedir ve bu iş birliklerini korumak için gereken tüm çabaları sarf etmektedir.

   Agritrade, tedarikçilerinin RSPO İlke ve Kriterlerinde tanımlanan gereksinimleri karşılamalarını talep ederek, RSPO uygulamalarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

 • 2. Çevresel Sorumluluk

  1. 2.1. Ormansızlaştırmaya Hayır

   Agritrade, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, belirli çevresel veya kültürel öneme sahip alanlarda kurulmuş plantasyonlardan bilerek palm yağı tedarik etmeyecektir. Tedarikçilerinin ekosistemi korumak için uluslararası kabul görmüş olan High Conservation Value (Yüksek Koruma Değeri - HCV) ile High Carbon Stock (Yüksek Karbon Stok- HCS) kurallarına kesinlikle uymalarını şart koşmaktadır.

  2. 2.2. Turbaya Hayır

   Agritrade, derinlik ne olursa olsun yeni turbalık alanların açılmasına, turbalık alanlar üzerindeki ormanların yok edilmesine ve çiftlik kurulmasına kati surette karşıdır. Mevcut turba plantasyonlarında, turba plantasyonları için en iyi yönetim uygulamaları, tercihen RSPO En İyi Yönetim Uygulamalarına İlişkin Kılavuzu (BMPs) uyarınca uygulanmalıdır.

  3. 2.3. Sömürüye Hayır

   Agritrade tüm tedarikçilerinin, kendisinin de gururla bir üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin işgücü ve insan hakları ilkelerine uygun olarak hareket etmesini beklemektedir.

  4. 2.4. Sıfır Yakma

   Agritrade palm yağı üretiminde ateş/yakma kullanımını asla kabul etmeyecektir.

 • 3. Sosyal Sorumluluk

  1. 3.1. İnsan Hakları

   Agritrade insan haklarına saygı duymayı ve insan haklarını korumayı taahhüt etmektedir. Tüm çalışanlarına dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle hiçbir ayırım gözetmeksizin eşit olarak yaklaşır ve istihdamda ayrımcılıkla mücadele eder.

  2. 3.2. Indigenous and Local Communities

   Agritrade, yerli halkların ve yerel toplulukların yasal, toplumsal ve göreneksel haklara sahip oldukları topraklardaki operasyonlara Özgür, Önceden ve Bilgilendirilmiş Rıza (FPIC) verme veya vermeme haklarını tanıyarak saygı duymaktadır. Bu doğrultuda, 1 Nisan 2021'den itibaren FPIC sürecinden geçmemiş yerli halkların ve yerel toplulukların bulunduğu bölgelerden bilerek kaynak almayacağımızı beyan ederiz.

  3. 3.3. Adil Çalışma

   Agritrade, kendi faaliyetleri ile üçüncü taraf tedarikçilerinin faaliyetlerini kapsayarak çocuk işçiliğine, zorla ve borç karşılığı çalıştırılmaya karşıdır. Agritrade işçilerin bir şikâyet mekanizmalarına erişimi olması gerektiğinin, en az yasal asgari ücretlerin ödenmesinin, işçilerin pasaportlarına, kimlik belgelerine ve kişisel belgeleri ile eşyalarına erişiminin olmasının, işçiler ile işverenler arasında adil sözleşmeler kurulmasının, örgütlenme özgürlüğüne erişim sağlanmasının ve insana yakışır iş ve yaşam koşullarının zorunluluğunun farkındadır ve bunlara göre hareket etmektedir.

  4. 3.4. Sağlık ve Güvenlik

   Agritrade, işyerinde tacize karşı sıfır tolerans gösterir ve tedarikçilerinden ve iş ortaklarından, çalışanları için güvenli ve emniyetli çalışma ortamını sağlamalarını ister.

 • 4. Katılım ve Kapsayıcılık

  1. 4.1. Tedarikçi Katılımı

   Agritrade, deklare ettiği taahhüt ve politikaları gerçekleştirmek için kilit tedarikçileri ile yakın ilişkiler kuracaktır. Bu şekilde, şikâyet prosedürlerinin izleme ve doğrulamasını yapacak, tedarikçilerin politika uyumluluğu ile Sorumlu Kaynak Kullanım Politika’mızı karşılama yönündeki ilerlemelerini takip edecektir.

  2. 4.2. Müşteri Katılımı

   Agritrade, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik mekanizmalarının işlerliğini sağlamak ve ağını güçlendirmek için müşterileri ile birlikte çalışacağını ve gerekli bilgilerin teminini sağlayacağını taahhüt etmektedir.

  3. 4.3. Küçük Toprak Sahipleri

   Agritrade, küçük toprak sahiplerinin tedarik zincirine dahil edilmesini desteklemeye kararlıdır. Buna paralel olarak, Agritrade, küçük toprak sahiplerinin kapasitelerini artırmaya yönelik eylem ve programları destekleyecektir. Ayrıca, uyum sağlamayan küçük toprak sahiplerinden ürün tedarik etmeyi bırakacak; her türlü onlardan gereklilikleri yerine getirmelerini isteyecek ve onları global olarak tanınan gerekliliklere uyum sağlamaya teşvik edecektir.

 • 5. Şeffaf ve İzlenebilir Tedarik Zinciri

  1. 5.1. İzlenebilirlik

   Agritrade, şeffaf ve izlenebilir bir tedarik zincirinin parçası olmak için çalışmaktadır.

   Agritrade, tüm tedarikçileriyle iş birliği yaparak, 2023 itibariyle tam izlenebilirliği sağlamaya çalışacaktır.

   Agritrade, palm yağının izlenebilirliğine ilişkin verileri ortaya çıkartabilmek için tedarikçileriyle yakın ilişkiler yürütecektir.

  2. 5.2. Şikâyet

   Agritrade, tedarikçi tabanı dahilindeki uyumsuzlukları raporlama ve şikayetleri çözümleme süreci için şeffaf bir şikâyet mekanizmasının öneminin altını çizmektedir.
   Şikayetleri ve ihtilafları açık, şeffaf ve istişare yoluyla zamanında çözmek için ilgili paydaşlarla birlikte çalışacağımızı taahhüt ederiz. Agritrade’in şikâyet mekanizması, Şikâyet Prosedürü başlığı altında detaylandırılacaktır.

  3. 5.3. Sürekli Gelişim

   Agritrade, gelişen küresel pazarda, paydaşlarının standartlarını ve beklentilerini karşılamak, aynı zamanda gezegenimiz üzerinde olumlu bir etki yaratmak için kendini sürekli iyileştirmek için uğraşmaktadır. Agritrade, taahhütlerinin yerine getirilmesine yönelik yıllık ilerleme raporları yayınlayacağını beyan eder.

   Politikalarımızı geliştirme, sürekli bir gözden geçirme ve iyileştirme süreci yürütmeye devam edeceğiz. Yeni gereksinimler ortaya çıktıkça, Agritrade olarak, politikalarımızı ormansızlaştırma, turba ve sömürüye karşı olarak, Üçlü Temel Çizgi (kar, insanlar, gezegen) ve Yaşam Döngüsü Analizi ilkeleriyle paralel tutarak, yerli halkların ve yerel toplulukların haklarını ve tabii ki temelde insan haklarını korumak amacıyla güncelleyecek, geliştirecek ve iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.


Şikâyet Prosedürü

Agritrade olarak, işçi haklarını, küçük toprak sahiplerinin, yerli halkların ve yerel toplulukların haklarını destekliyor ve koruyoruz. Ormansızlaştırma, Turba ve Sömürüye Hayır Prensipleri dahilinde, tarım arazilerinin sorumlu bir şekilde edinimi ile idaresini ve çevre standartlarına ilişkin en iyi yöntemlerin uygulanılmasını teşvik ediyor ve destekliyoruz.

Amaç ve Kapsam

Bu Şikâyet Prosedürü, Agritrade için, AGT’nin, Ormansızlaştırma, Turba ve Sömürüye Hayır (NDPE) Politikası’nın uygulanmasıyla ilgili olarak bireyler, devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere her türlü üçüncü taraflardan gelen şikayetleri ele almak için oluşturulmuştur. Paydaşlarımız için bu geri bildirim mekanizmasının önemini biliyoruz. İşbu şikâyet prosedürü ile şikâyetlerin etkili olarak ele alınmasının; tarafsızlık, şeffaflık, erişilebilirlik ve cevap verebilirlik ilkelerine uygun biçimde yerine getirilmesini ve tedarik zincirimiz boyunca Agritrade’in NDPE politikasına uygunluğunun denetlenmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Ayrıca, işbu Şikâyet Prosedürü uyarınca, gelen şikayetler ve bu şikayetleri ele almak için aldığımız aksiyonların raporlaştırılması yolu ile Agritrade’in şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uyumluluğunu desteklemeye çalışıyoruz.

Grievances can be submitted through any of the following channels:

By Telephone To

+90 232 484 5863

In Writing To

Agritrade Co Ltd Cumhuriyet Bulvarı No 109/79 – 35210, Konak İzmir

Attention:

Agritrade Sustainability Department (Grievance Coordinator)

Ineligible Grievance List

As per Agritrade’s Grievance Procedure, we aim to investigate all cases which are received. Based on the evidence received to date, the cases listed here are those that are classified as ineligible grievances and will not be further investigated.